Zeytinlik Sahaları Koruma Kurulu Kurulacak

Zeytinlik Sahaları Koruma Kurulu Kurulacak
Zeytinlik sahaların geliştirilmesi, korunmasına yönelik inceleme, değerlendirme ve izleme yapacak "Zeytinlik Sahaları Koruma Kurulu" oluşturulmasını öngören tasarı, TBMM Başkanlığı'na sunuldu Madencilik ile jeotermal, doğalgaz ve petrole dönük yatırımlar dışında zeytinlik sahaları daraltılamayacak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nca izin verilen tesisler dışında zeytinliklere hayvan sokulamayacak.

Zeytinlik  sahaların  geliştirilmesi, korunmasına  yönelik inceleme, değerlendirme ve izleme yapacak  "Zeytinlik Sahaları Koruma Kurulu" oluşturulmasını öngören Elektrik Piyasası Kanunu ile Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun'da değişiklik yapan tasarı, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Üretim lisansına dercedilen  inşaat öncesi süre içerisinde, üretim tesisinin inşaatına başlanması için yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerini 30 Mart 2013'e kadar ikmal edememiş  tüzel  kişilere, yükümlülüklerini  yerine  getirebilmeleri  için, varsa kalan inşaat öncesi sürelerine ek olarak, yoksa bir yıllık süre tanınacak.

Bu yükümlülüklerin mücbir sebep halleri veya lisans sahibinden kaynaklanmayan haklı sebepler nedeniyle yerine getirilememesi halinde, Kurul kararı ile bu tüzel kişilere ilave süre verilebilecek. Gerektirmesi halinde,  bu  tüzel  kişilerin  lisansına  dercedilmiş  olan  inşaat  süresi  ve tesis tamamlanma tarihi,  inşaatın  tamamlanabilmesi  için yeni duruma  göre  tadil  edilebilecek.  Süresi içerisinde yükümlülüklerini ikmal edemeyen tüzel kişilerin lisansları, yükümlülüklerini yerine getirememesindeki gerekçelere göre sona erdirilecek veya iptal edilecek.

Teknik ve teknik olmayan kayıplarının oranı ülke ortalamasının üzerinde  olan  dağıtım  şirketlerinin 2014  yılı dahil  5  yıl süreyle  uygulanacak  hedef  kayıp oranları, 2013 yılı gerçekleşmeleri dikkate alınarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından belirlenecek.

31 Aralık 2017'ye kadar uygulanmak üzere teknik ve teknik olmayan kayıplarının oranı  ülke ortalamasının  üzerinde olan dağıtım şirketlerince, dağıtım bölgesindeki tüketicilere, her bir fatura dönemi kapsamında abone grupları bazında asgari tüketim uygulamasına Kurul tarafından izin verilebilecek.

Dağıtım şirketlerince 2006-2010 uygulama döneminde Kurul tarafından onaylanmış yatırım  tutarının  üzerinde   yapılan  yatırım   harcamaları   faiz,  enflasyon   gibi  herhangi   bir güncelleme   yapılmaksızın  1 Ocak 2016'da başlayacak   uygulama   dönemi   tarife hesaplamalarında dikkate alınacak.

"Zeytinlik Sahaları Koruma Kurulu"

Yerleşim sahaları hariç zeytinlik sahalarında  yapılmak  üzere Gıda, Tarım ve Hayvancılık  Bakanlığı tarafından  izin verilen tesisler dışında zeytinliklere hayvan sokulamayacak. Bu  hükme aykırı  hareket edenler  hakkında  zarar  görenin  şikayeti  üzerine 6 aya kadar hapis veya adli para cezası uygulanacak.

Zeytinlik  sahaları  içinde ve bu sahalara en az 3 kilometre mesafede, zeytinlikterin  bitkisel gelişimini ve çoğalmalarını  engelleyecek kimyasal atık oluşturacak tesis yapılamayacak ve işletilemeyecek. Kurulun uygun görmesi şartıyla, jeotermal  kaynaklı teknolojik sera yatırımları, ilgili bakanlıkça  kamu yararı kararı alınmış madencilik  faaliyetleri, elektrik  üretimine yönelik yatırımlar, petrol ve doğalgaz arama ve işletme faaliyetleri, savunmaya  yönelik stratejik ihtiyaçlar, doğal afet sonrası ortaya çıkan geçici yerleşim yeri ihtiyacı, kamu  yararı gözetilerek  yol altyapı  ve üstyapısı  faaliyetlerinde bulunacak  yatırımlar, için zeytinlik  sahalarında   yatırım  yapılmasına   Gıda, Tarım ve Hayvancılık  Bakanlığı tarafından  izin verilebilecek.

Zeytinlik sahalarında  yapılacak zeytinyağı fabrikaları, tarımsal  işletmeler  ile küçük ölçekli tarımsal sanayi  işletmelerinin   yapımı  ve  işletilmesi  Gıda,  Tarım  ve  Hayvancılık   Bakanlığının iznine bağlı olacak. Bakanlık  bu maddedeki  yetkilerini gerektiğinde  valiliklere  devredebilecek.

İllerde  verilen  kararlara  karşı  karar tarihinden  itibaren  bir ay  içerisinde  Gıda,  Tarım  ve Hayvancılık  Bakanlığı'na  itiraz edilebilecek. İtiraz üzerine verilen kararlar kesin olacak. Yatırımları   yapanlar  bu  faaliyetlerini  izin  amacına   uygun, çevreye ve zeytinlik sahalarına  zarar vermeyecek şekilde yürütecek  ve oluşabilecek zararları telafi edecek.

Her  ilde,  valinin  başkanlığında, Orman  ve Su  İşleri, Çevre  ve  Şehircilik,  Bilim,  Sanayi  ve Teknoloji  ile Maliye  bakanlıklarının ildeki üst düzey temsilcilerinden ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın merkez teşkilatındaki ilgili biriminden birer üye ile üniversite, ziraat odası, zeytincilik konularında faaliyette  bulunan kamu kurumu niteliğini haiz meslek kuruluşları veya sivil toplum kuruluşlarının yerel temsilcilerinden 2 kişi olmak üzere toplam 9 kişilik Zeytinlik Sahaları Koruma Kurulu oluşturulacak. Kurul en az 5 üyenin aynı yöndeki oyu ile karar alacak.

Kurul, yatırım taleplerine ilişkin görüş  bildirecek,  zeytinlik   sahaların   geliştirilmesi, korunması, verimli kullanılmasına yönelik inceleme, değerlendirme ve izleme yapacak.

"Zaruret görülmeyen zeytin ağacı kesilemeyecek ve sökülemeyecek"

Madencilik  ile jeotermal,  doğalgaz  ve petrole dönük yatırımlar dışında zeytinlik sahaları daraltılamayacak. Belediye sınırları içinde bulunan zeytinlik sahalarının imar hudutları kapsamı içine alınması halinde altyapı ve sosyal tesisler dahil toplam yapılaşma, zeytinlik alanının yüzde 10'unu geçemeyecek. Zeytin ağaçlarının sökülmesi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın fenni gerekçeye dayalı iznine tabi olacak. Bu iznin verilmesinde bakanlığa bağlı araştırma enstitülerinin  veya mahallindeki ziraat odasının  uygun görüşü alınacak. Bu halde dahi kesin zaruret görülmeyen zeytin ağacı kesilemeyecek ve sökülemeyecek. İzinsiz kesenler veya sökenlere ağaç başına bin lira idari para cezası verilecek.

Milletlerarası antlaşma hükümleri uyarınca gerçekleştirilmesi öngörülen elektrik üretimine yönelik yatırımlar ve bu yatırımlar ile ilgili her türlü yapılar hakkında bu sınırlayıcı hükümler uygulanmayacak.